Evrensel Saklama ve İmha - Atlantis Fun City - Resmi Web Sitesi

Evrensel Saklama ve İmha

 1. AMACI

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Atlantis Fun City”) bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”)ile kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

Elektronik ortamlar:

  • CRM
  • MS SQLServer
  • E-PostaKutusu
  • Microsoft Office Programları
  • Görüntü Kayıt Cihazları

 

Fiziksel ortamlar:

  • Birim Dolapları
  • Klasörler
  • Arşiv

 

 1. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından özellikle:

 1. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 2. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 3. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 4. İşilişkilerinin yönetilebilmesi,

Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

Saklamayı gerektiren sebepler:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin meşru menfaatinin olması,
 4. Kişisel verilerin Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından verisahiplerinin açık rızasınınbulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veyailgası,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadankalkması,
 3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadankalkması.
 4. Kişiselverileriişlemeninsadeceaçıkrızaşartınaistinadengerçekleştiğihallerde, ilgilikişininrızasını gerialması,
 5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişiselverilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabuledilmesi,
 6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 7. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

4.1 Teknik Tedbirler

  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
  • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
  • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
  • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
  • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
  • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
  • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
  • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
  • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
  • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
  • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
  • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
  • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
  • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
  • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
  • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
  • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
  • Şifreleme yapılmaktadır.
  • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
  • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
  • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
  • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

4.2 İdari Tedbirler

  • Çalışanlar,kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
  • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkatealınır.
  • Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiştir.
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonrada devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
  • Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
  • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’abildirir.
  • Gerekli hallerde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personelistihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimleriverir.
  • Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkinYöntemler
   1. Kişisel VerilerinSilinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

 

 • Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.
 • Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.
 • Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.

Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olaraksilinecektir.

 

   1. Kişisel Verilerin YokEdilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Fiziksel Yok Etme

Kağıt İmha Makinesi ile YokEtme

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulmasıyöntemidir.

   1. Kişisel Verileri Anonim HaleGetirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

Maskeleme (Masking):Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim halegetirilmektedir.

 

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

 

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

 

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi deserbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi serbesti içinde olacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verileri işlendikleri amaç için Ek-1’de belirtilen süreler boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler Ek-1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’in veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

 

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 1. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

 

 1. PERSONEL

Kanun kapsamında Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmelik’in 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları,birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası Ek-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak Hüseyin Özalp Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departmansorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

 

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTENKALDIRMA

Saklama ve İmha Politikası’nın değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme  http://www.atlantisbowling.com/  internet sitesinden ilan edilecektir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikasıyayınlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2-Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

 

 

 

EK1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Lokasyon

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Özlük

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem

Yargı kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekân Güvenliği

30 gün

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Risk Yönetimi

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Pazarlama

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sendika Üyeliği

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Aile Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışma Verisi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Web Sitesi Kullanım Verileri

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İtibar Yönetimi Bilgisi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Olay Yönetimi Bilgisi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İmzalar

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sigorta Bilgileri

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Araç Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Uyum Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Denetim ve Teftiş

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Yabancı Oturma İzni Bilgileri

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

EK 2-Kişisel VeriSaklama, İmha ileGörevli Personel Tablosu

 

Personel

Görev

Sorumluluk

Personel Sorumlusu

Meral Altunkaya

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

İdari Mali İşler Sorumlusu

Ayça Burgaz

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Muhasebe Birimi

Ali Demirci

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

 

 

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge

 

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Atlantis Fun City”) Kişisel Verileri Koruma Komitesi (“Komite”) İç Yönergesi (“İç Yönerge”), 07/04/2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 28/10/2017 tarihli, 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”), Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na (“Politika”) ve Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Grup Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na (“Saklama ve İmha Politikası”) uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Kanun ve Yönetmelik uyarınca kişisel veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla, veri sorumlusu Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar gereğince kişisel verilerin saklanması ve imhası için Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerekli iç düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.

 

Amaç:

Madde 1- İşbu İç Yönerge; Komite’nin, görevlerini, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar çerçevesinde uyması gereken esasları ve Politikalara bağlı olarak uygulayacağı prosedürleri yerine getirmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam:

Madde 2- İşbu İç Yönerge Komite’nin ve üyelerinin ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3- Bu İç Yönerge; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili yukarıda anılan düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Koruma Komitesi:

 

Madde 4- Komite, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, Politikaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, bunların işleyişine yönelik önerilerde bulunmak üzere Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu tarafından atanır. Kurul; Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin KVK Düzenlemeleri kapsamında denetim, uyumluluk ve sürdürülebilir etkinliği sağlamakla görevlidir. Komite üyelerinin görev dağılımları, Komite’den üye çıkarılması veya eklenmesi veri sorumlusunun verdiği yetki ile komite başkanı tarafından gerçekleştirilir. 

 

 

 

Veri Sorumlusu Temsilcisi:

 

Madde 5– Veri Sorumlusu Temsilcisi, Komite içerisinden seçilir ve Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Grup’un Kurum ile olan ilişkilerini yürütür.

 

Üyeler:

Madde 6- Komite’nin oluşumu ve kişilere görevleri aşağıda belirlenmiştir.

 

Personel

Görev

Sorumluluk

Personel Sorumlusu

Meral Altunkaya

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

İdari Mali İşler Sorumlusu

Ayça Burgaz

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Muhasebe Birimi

Ali Demirci

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

 

Bu kapsamda Komite;

 1. Gerekli prosedürleri oluşturur ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar. 
 2. Kişisel verilere ilişkin mevzuatta bir değişiklik meydana gelirse, yeni düzenlemelere uyum için Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Grup içi iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. 
 3.  iii.Kişisel verilerin envanterini hazırlar. 
 4.  iv.Kişisel verilerin envanterini periyodik olarak günceller. 
 5.  v.Kişisel verilerin envanterini sicile bildirir ve güncel tutulmasını sağlar. 
 6.  vi.Sicil ile yazışmaları yapar ve yazışmaları saklar. 

 

Kişisel verileri işleyen üçüncü taraflar ise bu taraflarla yapılacak sözleşmeleri kontrol eder düzenlemeler kapsamında uyumluluğunu teyit eder. Üçüncü tarafları denetletir. 

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri belirler ve yetkilendirir.

 

Madde 8- Komite, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi içerisinde bulunan tüm kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli prosedürleri hazırlayarak Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi içerisinde duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür. Kurul kişisel verilerin korunması kapsamında belirli periyotlarda kendisi veya dışarıdan denetimlerin yapılmasını sağlar. Kişisel verileri koruma ile ilgili, üst yönetimi periyodik olarak toplayarak hem mevcut durumu hem risklerin görüşülmesini sağlar. Toplantı kararlarını ıslak imza ile alarak dosyalar. Kişisel verileri koruma ile ilgili birimleri periyodik olarak portaldan / e posta / duyuru ile bilgilendirir.

 

Madde 9- Komite, tüm kişisel veri işleme süreçleri bakımından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.

Komite kişisel veriler ile ilgili; 

 1. Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulmasını sağlar. 
 2. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlar, denetletir ve hem çalışan hem müşterilere duyurulmasını sağlar. 
 3. İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağını açıklar. 
 4. Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi açıklar. 
 5. Komite kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızasının alınma yollarını belirler ve uygulatır, denetler. 
 6. Özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınması durumunda açık rızanın alınmasını mutlaka garanti eder. 
 7. Kişisel veri bulut sistemlerinde tutulacak ise veya yurtdışında saklanacak ise kişisel veri sahibinin mutlaka açık rızasının alınmasını sağlar. Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin kurulca ilan edildiğinden emin olur. 

 

Madde 10- Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması durumunda paylaşılacak yerin/makam statüsüne göre veri sahibinden açık rıza alınacak mı alınmayacak mı belirler. Aşağıda açık rıza alınmayacak durumlar belirlenmiştir. Her durumda aşağıdaki kurumlarla hangi verinin paylaşıldığının kaydı ve aşağıdaki statüye uyan üçüncü tarafların geçerli esasa uygun olduklarını kayıt altına alır: 

 1. Fiili imkânsızlıklar durumunda açık rıza alınamaması
 2. Kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü söz konusu olduğunda
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması
 4. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 6. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 7. Kişi, kendi verisini alenileştirmiş olması durumunda
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 9. Siyasi parti, vakıf, dernek veya sendika gibi kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarına yönelik verilerin işlenmesi durumunda
 10. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi durumunda

Kişisel veri yurtdışına aktarılacak ise açık rıza da alınmamış ise; verinin aktarılacağı yerde yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin alınması durumunda paylaşılmasını koordine eder. 

Veriyi paylaşan bu veriyi paylaştığı yer ve amacını yazılı ve onaylı olarak yapılmasını sağlatır. Öneri verinin rızası alınıp alınmadığı kontrol edilir ve belgelendirilir. Hukuk ve veri sorumlusu onayı ile alındıktan sonra paylaşılmasını sağlatır.

Madde 11- Komite, kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirir ve başvurulara cevap için Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Grup içerisinde koordinasyonu sağlar. Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar. 

Kişisel veri sahibinin başvurması halinde aşağıdaki kişi haklarının yerine getirilmesini en geç 30 takvim günü içinde sağlar: 

 1. Kişinin kendi kişisel verisinin işlenip işlenmediğini bilmesi 
 2. Kişisel veri ile ilgili bilgi talep etme 
 3. İşlenme amacını açıklama 
 4. Yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri açıklama 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilme taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma 
 6. Kişinin, kişisel bilgisini silme veya yok etme taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizler sonucu veri sahibinin kendi aleyhine sonuç çıkması durumunda itiraz etmesi taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma 
 8. Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenip işlenmediği kontrol etme ve kişiden gelen talepleri takip etme ve sonuçlandırma 

 

Madde 12- Komite, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin Kanun’a ve Politikalara uyumu yönünde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda Komite, kendisine raporlanan her bir yeni işleme sürecinin denetimini yapar.

 

Madde 13- Komite, kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik;

 1. İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan saklama ve imha süresini belirler. 
 2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 11/2 maddesi uyarınca, altı ayı geçmeyecek periyotlarda işlenen kişisel verileri denetleyerek silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi gereken kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlar.
 3. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar ve söz konusu kayıtların, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmasını sağlar.
 4. Aşağıdaki gerekçelerden herhangi biri olduğunda; kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesini, yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Ek:10.1 İmha Tutanağı ile  sağlar: 
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 
 • Süresi dolması halinde 
 • Veri sahibinin talebi halinde

 

Madde 14- Komite Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin çalışanları tarafından kendisine raporlanan durumlara ve Politikalarda belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem yahut eylemler ile ilgili ihlale yönelik düzenlemelere uygun eylem planı oluşturur. Komite konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerini dikkate alarak ihlale ilişkin Kişisel Veri Sahibine veya Kurum’a yapılacak bildirimi hazırlar, Kurum ile yapılacak yazışma ve iletişimi yürütür. 

Kişisel verilere ilişkin başvurularda, prosedüre ilişkin uygunsuz hallerde, denetimde Olay Yönetim Süreçleri şemasında öngörülen şekilde hareket edilir ve sonuçlandırılır. Buna ilişkin çalışmalarda diğer departmanlar gerekli yardımı gösterir.

 

Madde 15- Kurulun isteyeceği belge ve bilgileri 15 takvim günü içinde gönderir ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlatır. 

Şikâyet durumunda veya herhangi bir nedenle Kurulun tebliğlerini takip eder ve 30 takvim günü içerisinde yerine getirilmesini sağlar. 

Madde 16- Komite, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve imhası ile hukuka aykırı erişimin önlenmesi amacıyla Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar. Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilerine erişmesi gereken çalışanların söz konusu erişimi sağlamak için gerekli prosedürler oluşturulur ve bunun oluşturulması ve uygulanmasından Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite müteselsilen sorumludur. Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisinin verildiği sınırlı çalışanlara ait liste ve listenin takibi Komite tarafından yapılır.

 

İç Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikler

Madde 17- İç Yönerge, Evrensel Spor ve Eğlence Merkezleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yönetimi tarafından yürürlüğe konulur. İç Yönerge’de yapılacak değişiklikler ve Yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

 

img
Bootstrap cookie alert